ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋ ਨਾ
ਆਪਣੇ #ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੁਣੋ,
ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ
ਆਪਣੇ #ਦਿਲ ❤ ਦੀ ਸੁਣੋ

Leave a Comment