ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਬ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ,✔
ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲੀਕਿਆਂ ਨੀ ਜਾਂਦਾ,✔
ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾਂ ਏ At the spot ਕਰਦੇ ਹਾਂ,✔
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ #Time ਉਡੀਕਿਆਂ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ✔

Leave a Comment