ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਧੀਆਂ
ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਣ ਧੀਆਂ
ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਧੀਆਂ
ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ
ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੱਗ 'ਤੇ... :)

Leave a Comment