ਟੇਕ ਅਾੲਿਅਾ ਸੀ ਗਾ ਮੱਥਾ
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਾੳੁਣ ਲੱਗਾ,
ਤੁਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ
ਹੰਝੂ ਅੱਖਾ ਦੇ ਛਿਪਾੳੁਣ ਲੱਗਾ...
ਮਜਬੂਰੀਅਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਅਾ ਦਾ
ਸੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ,
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਨਿਕੰਮੇ ਪੁੱਤ ਨੇ
ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ...

Leave a Comment