ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ,
ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ #ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ...
ਕਿਉਕਿ ਜੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਵਿਚ ਵਫਾ ਹੁੰਦੀ
ਤਾਂ ਨਮਕ ਜਖਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਹੁੰਦੀ...

Leave a Comment