ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਸੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ,
ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ
ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ,
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰ ਨੀ...

Leave a Comment