ਤੱਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ,
ਮਾਰਦੇ #ਯਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਸੀ...
ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਈ ਸੀ,
ਹੀਰੋ ਜੈੱਟ ਤੇ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਟਕਾਈ ਸੀ...

Leave a Comment