ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੋ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਚੀਸ ਜੇਈ ਉਠਦੀ ਏ,,
ਸਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦੀ ਏ,,
ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਏਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ
ਜਿਨਾ ਵੱਢੀਏ ਵਾਂਗ ਨਸੂਰ ਉਨਾ ਹੀ ਫੁੱਟਦੀ ਏ,,
ਇਕ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਵੇ
ਆਏ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਟੁੱਟਦੀ ਏ,,

Leave a Comment