ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੂਨੱਖੀ ਹੋਵੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ,
#ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ
Jeana ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ #Follow ਨਹੀਓ ਕੀਤਾ,
ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਜੁੜੁ ਸਾਡੇ #Heart ਨਾਲ ❤

Leave a Comment