ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਦਤ
ਪਾ ਲਾ ਮਿਤਰਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਥੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਉਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ
ਜਦੋ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਲੌੜ ਹੋਵੇ

Leave a Comment