ਜੱਟ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੂ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦਾ
ਸੁਬਾਹ ਉਠ ਡੰਡ ਮਾਰੇ ਸ਼ੋਂਕ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ
"ਜੱਟ" ਬੈਠਾ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿਚ ਏਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ
ਹਾਏ ਲੈਕਚਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੂ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਦਾ... ;) <3

 

Leave a Comment