ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਕਿਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋ ਆਵਾਂ...
ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ,
ਜੱਟ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਪਰਛਾਂਵਾਂ...

Leave a Comment