ਨੀ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ,
ਜੱਟ ਰੌਣਕੀ ਸੁਭਾਹ ਦਾ ਬਾਹਲਾ.....
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਏ,
ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹੇਂਗੀ
ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਾ Yaara..

Leave a Comment