ਨਾ ਨਾਜਾੲਿਜ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਦੇ,
ਨਾ #Tag ਬਗਾਨੇ ਕਰਦੇ ਅਾ...
ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ #ਜੱਟ ਕਰੇ Tag
ਦਸ ਲੋਕੀ ਕਾਹਤੋਂ ਸੜਦੇ ਅਾ...

Leave a Comment