8 ਗੱਲਾਂ , 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਮੁਆਫੀ : ਗਲਤੀ ਨੂੰ
ਦੁੱਖ : ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਗੁੱਸਾ: ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ
ਝੂਠ : ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ
ਸਾਥ :  ਗਮ ਨੂੰ .
ਧੋਖਾ : ਪਿਆਰ ਨੂੰ .
ਫੇਸਬੁਕ :  ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ . .
ਵਟ੍ਸਐਪ :  ਟਾਈਮ ਨੂੰ

Leave a Comment