ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ਼ ਵਿਚ #ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਪਰ #ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੇਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀਅਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋ ਹੰਝੂਅਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੰਝੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਸੀ..‪.

Leave a Comment