ਮੈਂ – ਮੈਂ ਆਪਣੇ Crush ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ #Feelings ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਦੋਸਤ – #wow !! ਫੇਰ ਕੀ
#Reply ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ?
ਮੈਂ – ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ
ਕਿ Reply ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? 😬😂

Leave a Comment