ਡਰੈਵਰ ਟੈਕਸੀ ਦਾ, ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅੱਖਾਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਾਪ ਦੀਆਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਯਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਟਿਕੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਦੱਬੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ।
ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਡਰੈਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ...

Leave a Comment