ਨਿੱਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੰਗਾ, ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦਾ
ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ, ਓਹ ਫੁੱਲ ਚਮੇਲੀ ਦਾ
ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਚਾਲ ਜਮਾਨੇ ਦੀ, ਓਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇਜੀ ਦੀ
ਮੈਂ ਕੈਦਾ ਕੱਚੀ ਦਾ, ਓਹ ਬੁੱਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੀ...

Leave a Comment