ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੀ #ਗਰਾਰੀ ਅੜਦੀ, 
ਕੁੜੀ ੳੁਹ ਸੀ ਯਾਰੋ #Law ਕਰਦੀ
ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ #ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਲਾ,
ਮੈ ਕਿਹਾ ਅੱਕ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ Case ਲੜਦੀ....

Leave a Comment