ਕਹਿੰਦੇ ਓਹ Yanken ਬਣਗੀ ਕਾਲਜ ਦੀ,
+2 ਤੱਕ JATT ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਦੀ ਸੀ__

ਹੁਣ ਪੱਟਲੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀ Bullet ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਸੀ__ :P

Leave a Comment