ਵੇਖ ਬੇਗਾਨੀ ਤੀਂਵੀ
ਐਂਵੇ ਨੀ ਖੰਘੀਦਾ
.
.
.
.
.
#Police ਦੇ ਅੱਗੋ ਤੇ
ਗਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੀ ਲੰਘੀਦਾ.... :D :P

Leave a Comment