ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆ ਸੀ
ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ #ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ
ਤਕਦੀਰਾਂ ਸਾਥ ਛਡ ਗਈਆਂ ਨਹੀ ਤਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣੀਆ ਸੀ
ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‪#‎ਹੰਝੂਆਂ‬ ਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣੀਆ ਸੀ...

Leave a Comment