ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ
ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਵੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਡਰ ਜਾਵੇ
ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਖੁਰ ਜਾਵੇ
ਮਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਘਬਰਾਂਂਵੇ
ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਅੌਕਾਤ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ
ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ...

Leave a Comment