ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ
ਕਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਈ
ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ.
ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ....

Leave a Comment