ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਦਾਂ ਦੀ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ...
ਜੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਲਗ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ...

Leave a Comment