ਹਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਨੀ ਐਂ
ਸਾਡੀਏ ਅਜ਼ਾਦੀਏ ਨੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਨੀ ਐਂ ???

ਕਿੰਨੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਕਿੰਨੇ 15 ਅਗਸਤ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਸਤ.... !!!

Leave a Comment