ਤੇਰੇ #Dad ਦੀ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਬਿਲੋ #SaRkaRi ਨੀ..
ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ #ਮੰਡੀਰ #FolloW ਸਾਰੀ ਨੀ....
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ #ਯਾਰ ਰੱਖਦਾ ਏ ਪਹੁੰਚ ਨੀ,
ਉਦੋਂ #HalF ਤੱਕ ਵੀ ਨੀ ਹੋਣੀ ਬੀਬਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੀ...

Leave a Comment