ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜਣਾ ਸਾਨੂੰ  #Free ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ
ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰੀਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂ
ਪਰ ਫਜੂਲ ਨਹੀ....

Leave a Comment