ਰੱਬ_ਤੋ_ਸਦਾ_ਚੰਗੀ _ਕਿਸਮਤ_ਲਈ..
ਅਰਦਾਸ _ਕਰੋ ..ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀ....
ਕਿਉਕਿ... ਚੰਗੀ_ਕਿਸਮਤ_ਨਾਲ ਪੈਸਾ_ਤਾਂ_ਮਿਲ_ਜਾਂਦਾ_ਹੈ,,_
ਪਰ,_ਪੈ ਸੇ_ਨਾਲ
ਚੰਗੀ_ਕਿਸਮਤ _ਨਹੀ_ਮਿਲਦੀ...

Leave a Comment