ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਦੁਨਿਆ ਊਂਚਾ ਹੈ ਸ਼ਿਖਰ
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰਿ ਨਿਮਰ ਨਿਮਰ ਸਿਮਰ
ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਨਾ ਫਿਸ੍ਲੇ ਕੋਊ ਉਠ ਖੜੇ ਕੋ ਫਿਕਰ
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰਿ ਨਿਮਰ ਨਿਮਰ ਸਿਮਰ
ਨੀਚ ਗਿਆਂਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਕੀਆ ਊਂਚੇ ਸਭ ਨਿਮਖ
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰਿ ਨਿਮਰ ਨਿਮਰ ਸਿਮਰ
ਤੁਹੀਂ ਖੁੰਦਕਾਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਤੁਮਹਿ ਮਿਟਾਓ ਤਿਮਰ
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰਿ ਨਿਮਰ ਨਿਮਰ ਸਿਮਰ
ਓਂਕਾਰ ਤੋ ਬਣ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਲੈ ਅਲਾਹੀ ਜਿਗਰ
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰਿ ਨਿਮਰ ਨਿਮਰ ਸਿਮਰ

Leave a Comment