ਨੀ ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ,
ਕਿਤੇ ਕਰ ਨਾ ਜਾਵੀ Cheat ਕੁੜੇ...
ਤੂੰ #Tom ਜਿਹੀ ਲੜਾਕਣ ਐ,
ਮੈਂ #Jerry ਜਿਹਾ #Sweet ਕੁੜੇ... ;) :D

Leave a Comment