ਮਾੜਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਖਦਾ,
ਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ..
ਅੱਖਾਂ ਕੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਵੈਰੀਆ,
ਹੱਡ ਦੁਖਣੇ ਸਿਆਲ ਚ ਬੜੇ....

Leave a Comment