ਵੇਖ ਕੇ #Look ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ
#Yenke Yunke ਭੁੱਲ ਜਾਏਂਗੀ
ਸਾਡੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗੀ #Line ਬੜੀ ਲੰਬੀ
ਐਂਵੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਏਂਗੀ....

Leave a Comment