ਦਾੜੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ
ਟੌਹਰ ਅਨੋਖੀ ਮੁੰਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ
.
ਵੇਖੀ ਸੈਂਟੀ ਨਾ ਹੋਜੀ ਮੁਟਿਆਰੇ
ਵੇਖ ਚੜਾਈ ਗੱਭਰੂ ਸਰਦਾਰ ਦੀ..

Leave a Comment