ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ #ਵਾਹਿਗੁਰੁ _/\_

ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ #ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ _/\_

Leave a Comment