ਯਾਰ 👬 ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੁਗਾੜੀ,
ਵੱਜੇ ਇੱਕ ☝ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤਾੜੀ
ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਓ ਮਾੜੀ ,
ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ 🙏 ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ
ਗੁੱਡੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾੜੀ  💪💪💪
 

Leave a Comment