ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਬਿਰਲਾ ਪਗਾਉਦਾ ਮਿੱਤਰੋਂ
ਸਭ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮਿੱਤਰੋਂ
ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋ ੲੇਕਮ ਹੈਕੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਣ ਯਾਰੀਆਂ
ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਣ ਯਾਰੀਆਂ...

Leave a Comment