ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਤਕੜੇ ਘਰੋਂ,
ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ #ਨਵਾਬ ਆਂ...
ਮਾਪੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੋਣ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ,
ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ #ਖਵਾਬ ਆ...

Leave a Comment