ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ,
ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਅੜੀਏ ਨੀ,
ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰੀਏ ਨੀ

Leave a Comment