ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗ ਅੱਖ ਵਿੱਚ #ਜੱਟ ਰੜਕੇ
ਨਾਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦਾ...
ਅੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਨੀ ਉਹਦੀ #ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀ,
ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨੀ ਜੀਹਦੇ ਕੰਨੀਂ ਧਰਦਾ...

Leave a Comment