ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦਾ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੀ #ਸਰਦਾਰੀ…
ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ #ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ,
ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਕੁਵਾਰੀ…

Leave a Comment