ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦਾ ਰੌਣਾ ਕੀ ਰੋਵਾਂ,
ਇਹ ਤਾਂ #ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ
ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਦਾ
ਉਸ #ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੇਹਰ ਬੜੀ ਹੈ 🙏

Leave a Comment