ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲੇ

ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੋ ਲਾਲ ਸੀ

ਉਮਰਾਂ ਸੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ

ਹੌਸਲੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ।

ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ

ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ

ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ

ਦੋਹਾਂ ਮਥੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਸੀ

ਈਨ ਨਾ ਸੀ ਕਬੂਲ

ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ

ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ

Leave a Comment