ਠੋਕਰਾਂ ਜਿਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ,
ਤੂੰ ਕੁੱਛ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾ....

ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦਲੇਰ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ
ਤੂੰ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਮਿੱਤਰਾ....

Leave a Comment