ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਰ ਵੀ #Star ਹੋਣਗੇ,
#Fan ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ,
ਅੱਜ ਤੱਕੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੰਘ ਜੇ,
ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ #ਪਿਆਰ ਹੋਣਗੇ...

Leave a Comment