ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਏ #Ignore...
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋ #ਧੱਕੇ ਖਾਵੇਂਗੀ
ਜਦ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੋਰ
ਸੋਂਹ Rabb di ਫੇਰ ਪਛਤਾਵੇਂਗੀ...

Leave a Comment