ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਓ ਮਾੜਾ
ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ__
.
.
.
.
.
.
ਸੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਸੰਦ ਸਾਨੂੰ
ਜੱਚਦੀ ਨਾ ਜੀਨ..............

Leave a Comment