जर तुमचे डोळे चांगले असतील तर
तुम्ही ह्या जगाच्या प्रेमात पडाल.. ,
पण जर तुमची जीभ गोड असेल तर.,
हे संपुर्ण जग तुमच्या प्रेमात पडेल !!!

Leave a Comment